El Quiromassatge – El Quiromasaje

IMG_0725

EN AQUESTA PÀGINA: Què és el quiromassatge? Què cal saber? Massatge Avançat. Massatge esportiu.

EN ESTA PÁGINA: ¿Qué es el quiromasaje? ¿Qué hay que saber? Masaje avanzado. Masaje deportivo

________________________________________________________________________________

 

QUÈ ÉS EL QUIROMASSATGE – QUÉ ES EL QUIROMASAJE

 

Breu pinzellada sobre el quiromassatge

És un conjunt de tècniques manuals que s’apliquen sobre la pell i que incideixenen ella mateixa i també en els teixits tous i òrgans.
Les tècniques bàsiques i més utilitzades són: els frecs, les friccions, les vibracions,els amassaments, les pressions i les percussions.
Els massatges s’apliquen durantes un temps aproximat de mitja hora si és unmassatge zonal o d’aproximadament una hora si és un massatge de diverseszones.
A banda d’aquestes tècniques hi ha altres més específiques que es combinen ambles anteriors, però que serveixen per solucionar problemes més concrets, com trencaments fibril·lars, ajudar a la recuperació amb mobilitzacions, descontracturar, etc.
Les tècniques de massatge són mil·lenàries, i provenen de les primeressivilizaciones. El quiromassatge, tal com el coneixem va ser sistematitzat com a tala Espanya pel Doctor Vicente Lli Ferrándiz (1893-1981), en els anys 40, que es va formar en estudis de diverses línies de massatge i naturopatia a Suïssa i els EstatsUnits. El 1929 va acabar la carrera de Medicina Legal. Posteriorment va fundar l’escola espanyola de quiromassatge.

Breve pincelada sobre el quiromasaje

Es un conjunto de técnicas manuales que se aplican sobre la piel y que inciden en ella misma y también en los tejidos blandos y órganos.

Las técnicas básicas  y más utilizadas són: los roces, las fricciones, las vibraciones, los amasamientos, las presiones y las percusiones.
Los masajes se aplican durantes un tiempo aproximado de media hora si es un masaje zonal o de aproximadamente una hora si es un masaje de varias zonas.
A parte de estas técnicas existen otras más específicas que se combinan con las anteriores, pero que sirven para solucionar problemas más concretos, como roturas fibrilares, ayudar a la recuperación con movilizaciones, descontracturar, etc.
Las técnicas de masaje son milenarias, y provienen de las primeras sivilizaciones. El quiromasaje, tal y como lo conocemos fue sistematizado como tal en España por el Doctor Vicente Lino Ferrandiz (1893-1981), en los años 40, quien se formó en estudios de diversas líneas de masaje y naturopatía en Suiza y los Estados Unidos. En 1929 acabó la carrera de Medicina Legal. Posteriormente fundó la escuela española de quiromasaje.

Beneficis del quiromassatge

Principals beneficis:

Activa la circulació sanguínia, afavorint la tornada *venoso en activar la circulació.
Afavoreix la circulació limfàtica i l’eliminació d’elements de deixalla.
Produeix una vasodilatació dels capil·lars. la pell enrogeix augmentant la transpiració afavorint l’eliminació de substàncies de deixalla i la renovació de la pell.
S’aconsegueix una millora en el múscul, relaxant, *descontracturandolo i *tonificandolo, millorant també el nivell de dolor del mateix.
Beneficia el procés de la digestió.
En el sistema nerviós actua com a relaxant , sedant i analgèsic.
El massatge com a prevenció, realitzat regularment, ajuda a millorar l’estrès, la tensió, i a prevenir algunes lesions, com ara les contractures musculars.

 

 

Beneficios del masaje

Principales beneficios:

Activa la circulación sanguínea, favoreciendo el retorno venoso al activar la circulación.
Favorece la circulación linfática y la eliminación de elementos de desecho.
Produce una vasodilatación de los capilares. la piel enrojece aumentando la transpiración favoreciendo la eliminación de sustancias de desecho y la renovación de la piel.
Se consigue una mejora en el músculo, relajando, descontracturandolo y tonificandolo, mejorando también el nivel de dolor del mismo.
Beneficia el proceso de la digestión.
En el sistema nervioso actúa como relajante , sedante y analgésico.
El masaje como prevención realizado regularmente, ayuda a mejorar el estrés, la tensión, y a prevenir algunas lesiones, como por ejemplo, algunas contracturas musculares.

 

 QUÈ CAL SABER? – ¿QUÉ HAY QUE SABER?

 

COSES BÀSIQUES QUE CAL SABER PER REBRE MASSATGE

 

Principals contraindicacions del quiromassatge:
Algunes malalties de tipus vascular i taquicàrdies, malalties infeccioses, febre,fractures òssies i osteoporosi, primers mesos de l’embaràs, malalties de la pell i al · lèrgies cutànies, contusions greus, estats postoperatoris.
Condicions bàsiques per rebre el massatge:
No cap contraindicació descrita anteriorment.
Assistir el massatge polit / da.
 
COSAS BÁSICAS QUE HAY QUE SABER PARA RECIBIR MASAJE
Principales contraindicaciones del quiromasaje:
Algunas enfermedades de tipo vascular y taquicardias, enfermedades infecciosas, fiebre, fracturas óseas y osteoporosis, primeros meses del embarazo, enfermedades de la piel y alergias cutáneas, contusiones graves, estados post-operatorios.
Condiciones básicas para recibir el masaje:
No ninguna contraindicación descrita anteriormente.
Asistir al masaje aseado/da.
______________________________________
CONTRAINDICACIONS GENERALS
-En els tres primers mesos de l’embaràs, en els següents sempre amb prescripció mèdica-En malalties agudes, estats febrils, nàusees, úlceres …, infeccions de lapell, malalties musculars degeneratives, fibrosi, malalties reumàtiquesagudes i malalties infeccioses i tumorals. Enfemedades inflamatòries d’origeninfecciós.-Malalties vasculars inflamatòries com la Flebitis, o inflamacions delsganglis limfàtics. Debilitat vascular i problemes circulatòries greus.-En trombosi i embòlia arterial, varius importants i en cardiopaties comtaquicàrdies, hipertensió arterial …-A la pell: hematomes, hemorràgies, ferides obertes, «esquinços aguts»,contusions, edemes aguts.-A les articulacions: vessaments articulars. Trencaments o gransesquinçaments en músculs, tendons i lligaments.-A les vísceres: problemes renals aguts, càlculs, pedres a la vesícula.-En traumatismes recents i tractaments quirúrgics.

CONTRAINDICACIONES GENERALES

 -En los tres primeros meses del embarazo, en los siguientes siempre con prescripción médica

 -En enfermedades agudas, estados febriles, náuseas, úlceras…, infecciones de la piel, enfermedades musculares degenerativas, fibrosis, enfermedades reumáticas agudas y enfermedades infecciosas y tumorales. Enfemedades inflamatorias de origen infeccioso.

 -Enfermedades vasculares inflamatorias como la Flebitis, o  inflamaciones de los ganglios linfáticos. Debilidad vascular y problemas circulatorias graves.

 -En trombosis y embolia arterial, varices importantes y en cardiopatías como taquicardias, hipertensión arterial…

 -En la piel: hematomas, hemorragias, heridas abiertas, «esguinces agudos», contusiones, edemas agudos.

-En las articulaciones: derrames articulares. Roturas o grandes desgarros en músculos, tendones y ligamentos.

-En las vísceras: problemas renales agudos, cálculos, piedras en la vesícula.

-En traumatismos recientes y tratamientos quirúrgicos. 

MASSATGE AVANÇAT – MASAJE AVANZADO

 

 

Técnicas de Quiromassatge General Terapèutic

 

Les tècniques bàsiques de massatge són les que va sistematitzar el Doctor Vicente Lino Ferrándiz en els anys 40 del segle XX, que es va formar en diverses línies de Massatge i Naturopatia a Suïssa i els Estats Units. El 1929 va acabar la carrera de Medicina Legal. Posteriorment va fundar l’escola espanyola de quiromassatge.

Técnicas de Quiromasaje General Terapéutico

 

Las técnicas básicas de masaje son las que sistematizó el Doctor Vicente Lino Ferrándiz en los años 40 del siglo XX, que se formó en varias líneas de Masaje y Naturopatía en Suiza y los Estados Unidos. En 1929 terminó la carrera de Medicina Legal. Posteriormente fundó la escuela española de quiromasaje.

Dolor miofascial i Punts Gallet

 

La fàscia és teixit conjuntiu membranós que envolta i / o connecta músculs i òrgans.
La síndrome del dolor miofascial es defineix com una disfunció neuromuscular amb tendència a la cronicitat, poden associar punts gallet. La Síndrome de Dolor Miofascial (SDM) és un quadre clínic freqüent que pot afectar qualsevol múscul, però té predilecció pels que es troben en coll i cintura escapular.
Se sap que qualsevol inflamació, traumatisme agut, traumatisme de repetició, exposició al fred i altres factors estressants musculars poden desencadenar mecanismes patogènics, els quals donen origen al fet que la fàscia, el múscul que conté i en ocasines altres tejidops conjuntius flexibles i elàstics veïns,perdin la seva elasticitat. Amb això la fàscia i el múscul s’escurcen i fan mal, generant en una zona del mateix una banda tensa en l’interior alberga un punt hiperirritable anomenat Punt Gallet.
Si la tensió inicial, generadora de: l’escurçament, el dolor i el espasme, no es tracta, i no s’alliberen (alliberament miofascial) la fàscia i els músculs portadors del Punt Gallet actiu, el quadre es cronifica i el dolor referit és mésinsuportable, donant lloc a altres Punts Gallet, que cada vegada compliquen més el quadre. D’altra banda, com a conseqüència de la cronificació, el múscul s’escurça més, es fa menys elàstic, limitant i debilitant, amb més dolor, i generant una gran tensió local i regional.
La síndrome de dolor miofascial es defineix com un trastorn dolorós regional, que afecta músculs i fascies.
Hi ha una tècnica específica per tractar aquesta problemàtica, amb un protocol de massatge establert, que allibera les fàscies i tracta els Punts Gallet.

Lesions musculars

 

Les lesions musculars com ara distensions, esquinços i petits trencaments fibril · lars es tracten amb Fricció transversa profunda o Massatge de Cyriax, una tècnica efectiva en la reparació de la fibra muscular de la zona afectada.

Dolor miofascial y Puntos Gatillo

 

La fascia es tejido conjuntivo membranoso que envuelve y/o conecta músculos y órganos.
El síndrome del dolor miofascial se define como una disfunción neuromuscular con tendencia a la cronicidad, pueden asociarse puntos gatillo. El Síndrome de Dolor Miofascial (SDM) es un cuadro clínico frecuente que puede afectar a cualquier músculo, pero tiene predilección por los que se encuentran en cuello y cintura escapular.
Se sabe que cualquier inflamación, traumatismo agudo, traumatismo de repetición, exposición al frío y otros factores estresantes musculares pueden desencadenar mecanismos patogénicos, los cuales dan orígen a que la fascia, el músculo que contiene y en ocasines otros tejidops conjuntivos flexibles y elásticos vecinos, pierdan su elasticidad. Con ello la fascia y el músculo se acortan y duelen, generando en una zona del mismo una banda tensa en cuyo interior alberga un punto hiperirritable llamado Punto Gatillo.
Si la tensión inicial, generadora de: el acortamiento, el dolor y el espasmo, no se trata, y no se liberan (liberación miofascial) la fascia y los músculos portadores del Punto Gatillo activo, el cuadro se cronifica y el dolor referido es más insoportable, dando lugar a otros Puntos Gatillo, que cada vez complican más el cuadro. Por otra parte, como consecuencia de la cronificación, el músculo se acorta más, se hace menos elástico, limitandose y debilitandose, con más dolor, y generando una gran tensión local y regional.
El síndrome de dolor miofascial se define como un trastorno doloroso regional, que afecta a músculos y fascias. 

Existe una técnica específica para tratar esta problemática, con un protocolo de masaje establecido, que libera las fascias y trata los Puntos Gatillo.

Lesiones musculares.

 

Las lesiones musculares tales como distensiones, esguinces y pequeñas roturas fibrilares se tratan con Fricción transversa profunda o massatge de Cyriax, una técnica efectiva en la reparación de la fibra muscular  de la zona afectada.

Keretízein (Κερητίζειν)

 MASSATGE ESPORTIU – MASAJE DEPORTIVO

 

 

La teràpia manual esportiva és el conjunt de totes aquelles tècniques que s’ocupen de la preparació, manteniment, i la recuperació de l’esportista (acció preventiva de les lesions).

Es poden establir tres períodes en l’esport:

1. Pre-temporada, on hi ha una pre-adaptació amb entrenaments intensos. En aquest estadi s’apliquen massatges intensos i llargs, per a prevenir les lesions.

2. Període d’entre-competicions, on s’aplicaran massatges curts dirigits als grups musculars més afectats. Aquest massatge no és un massatge d’escalfament.

3. Període de post-competició: un cop s’ha baixat el ritme esportiu s’aplica un massatge similar al de pre-temporada, però més lent, explorant la musculatura per a per a detectar possibles problemes. Està també dirigit a baixar la tensió i el cansament produït per l’esport.

Les tècniques de teràpia manual que més s’utilitzen són:

El Quiromassatge.

Les Mobilitzacions articulars.

Els Estiraments musculars.

Les tècniques de fricció transversa profunda FTP (Cyriax).

Les tècniques que termoteràpia (aplicació de fred i calor).

_________________________________________________________________________

La terapia manual deportiva es el conjunto de todas aquellas técnicas que se ocupan de la preparación, mantenimiento, y la recuperación del deportista (acción preventiva de las lesiones).

Se pueden establecer tres periodos en el deporte:

1. Pretemporada, donde hay una pre-adaptación con entrenamientos intensos. En este estadio se aplican masajes intensos y largos, para prevenir las lesiones.

2. Período de entre competiciones, donde se aplicarán masajes cortos dirigidos a los grupos musculares más afectados. Este masaje no es un masaje de calentamiento.

3. Período de post-competición: una vez se ha bajado el ritmo deportivo aplica un masaje similar al de pre-temporada, pero más lento, explorando la musculatura para para detectar posibles problemas. Está también dirigido a bajar la tensión y el cansancio producido por el deporte.

 

Las técnicas de terapia manual que más se utilizan son:

El Quiromasaje.

Las Movilizaciones articulares.

Los Estiramientos musculares.

Las técnicas de fricción transversa profunda FTP (Cyriax).

Las técnicas que termoterapia (aplicación de frío y calor).

RESUM D’APLICACIONS – RESUMEN DE APLICACIONES

Aplicacions i beneficis més comuns del quiromassatge: tensió muscular, estrès, tractament i prevenció de contractures, millora de la circulació. Massatge esportiu i tècniques de massatge miofascial i fricció transversa profunda.

Aplicaciones y beneficios más comunes del quiromasaje: tensión muscular, estrés, tratamiento y prevención de contracturas, mejora de la circulación. Masaje deportivo y  técnicas de masaje miofascial y fricción transversa profunda.